výrobní družstvo Ivančice

Tradice od roku 1953

 


OZNÁMENÍ O VNITROSTÁTNÍ FŮZI

 

Oznámení o vnitrostátní fúzi sloučením zanikajícího družstva IKVA výrobní družstvo 

do nástupnického družstva KOOPERATIVA výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice.

 Mise společnosti

Naší misí je dokonale uspokojit potřebu klienta, poskytovat bezvadnou službu v požadované kvalitě a ve smluveném dodacím termínu. Individuálním prozákaznickým přístupem reagovat na požadavky trhu a rovněž zvyšováním efektivity produkce posilovat vztahy s našimi zákazníky. Všichni zaměstnanci společnosti jsou nedílnou součástí firemní filozofie, znají své místo ve společnosti a jsou plně odpovědni za svěřené pracovní úkoly.

 

The Mission

Our mission is to fully satisfy client's needs, provide extraordinary service in the required quality and within the agreed delivery date. Individual approach to customer response to market demands and also increase production efficiency strengthen relationships with our customers. All workers are an integral part of the corporate philosophy, know their place in company, and are fully responsible for commissioning tasks.

 

Certifikace

Jsme držitelem systémového certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 se zaměřením na výrobu ocelových konstrukcí a jejich dílů pro průmyslové využití, dále se zaměřením na výrobu ocelových zárubní pro stavebnictví. Rovněž jsme držitelem mezinárodního certifikátu ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro výrobu, opravy, instalace, montáž, servis a rekonstrukce ocelových konstrukcí na základě certifikátu způsobilosti výrobce dle ČSN EN 1090-1 a navazujících norem. Veškeré tyto procesy dozorují pověřené kvalifikované a certifikované osoby.

 

 

Certification

We are holders of certificate quality system ISO 9001:2009, focusing on the production of steel structures and components for industrial applications, as well as focusing on the production of steel frames for buildings. We also hold an international certificate ISO 3834-2:2006 for the manufacture, repair, installation, assembly, maintenance and reconstruction of steel structures according to DIN EN 1090-1 DIN EN 1090-1. All these processes are responsible supervise qualified and certified person.

 

Projekce

Zajišťujeme kompletní projektovou činnost včetně dílenské a výrobní dokumentace, statických výpočtů, provádění znaleckých posudků všech druhů ocelových konstrukcí.

 

 

Engeneering

We provide complete project activities, including workshops and production documentation, calculations implementation expertise of all kinds of steel structures.

 

Nabídka volné výrobní kapacity

Zákazníkům stávajícím, ale i novým nabízíme výrobní kapacity konstrukční dílny a svařovny, toto pracoviště je vybaveno dvojicí portálových jeřábů o nosnosti 5000 a 3000kg. K nabídce jsou rovněž práce lehké kovoobrobny, soustružny a lisovny.

 

 

Offer free production capacities

For our constant customers but also for interested persons we offer construction and welding workshops. This department is equipped with two gantry cranes with capacity 5000 and 3000kg. We also offer light metalworking, lathe workroom and pressess workroom.

 

Výrobní program 

Oblast ocelových konstrukcí

Výroba a montáž ocelových konstrukcí v rozsahu specifikovaných zákazníkem, rámové haly opláštěné, neopláštěné, zateplené, nezateplené, od roku 1964 vyrábíme 

Lehký montovaný halový objekt UNIMONT

 o modulových rozměrech výška 3,5m, šířka 8m.

Rozměrový výkres zde

 Jeřábové dráhy, mosty, obslužné lávky, plošiny, schodiště, zábradlí, ocelová komínová tělesa. Podpůrné konstrukce pro technologie, pro energetické rozvody a technická zařízení. Ocelové přepravní kontejnery s okem pro hák pro nákladní automobily. Vybavení čistíren odpadních vod, hrubé i jemné česle, těžní věže, podstavce pro čerpadla, kompresory a jiné technologie. Městský mobiliář, přístřešky, brány, vrata, konstrukce do zemědělství, stavebnictví, potravinářského průmyslu a další.

 

 

Production program

Area of steel structures

Production and assembly of steel structures to the extent specified by the customer , frame halls sheathed, non-overcoat, insulated, non-insulated, since 1964 we produce light mounted indoor object UNIMONT of modular dimensions height 3.5 m, width of 8m. Crane runways, bridges, walkways, platforms, stairs, railings. Support structures for technologies for energy distribution and technical facilities. Equipment for sewage plant, coarse and fine screens, head gear, stand for pumps, compressors and other technologies, sheds, gates, construction for agricultural, construction and food industries, etc.

 

Oblast sériové výroby

Výroba ocelových zárubní ZAKO ®, varianty pro klasické i přesné zdění, pro sádrokarton, dvourámové a drážkové, pro betonování, pro požární a bezpečnostní uzávěry, z pozinkované oceli, nerezové pro průmyslové použití, atypické.

Mezi hlavní skupiny produktů patří ocelové stožáry pro veřejné osvětlení, dekorativní stožáry, vlajkové stožáry, železniční stožáry, stožáry pro světelnou signalizaci, trakční stožáry a stožáry atypického provedení.

Mezi naše tradiční výrobky patří kotlová kamna, stále oblíbené při zabíjačkách, jak pro ohřev vody, tak i na ovary, škvaření sádla a pro další využití v domácnosti. Plášť kamen je vyroben z ocelového plechu tloušťky 1mm, opatřený černou vypalovací barvou. Vnitřní vibrovaný žárobeton udržuje teplotu, snižuje spotřebu dřeva nebo uhlí, prodlužuje životnost kamen. Pohyblivý litinový rošt usnadňuje hoření a čištění. Rozměry kamen jsou výška 750 mm, průměr kotle 580 mm, průměr kouřového hrdla 130 mm, hmotnost bez kotle 72 kg. 

Katalogový list s technickými informacemi ohledně kamen KOTLINA ke stažení zde

Návod k obsluze a záruční list na kamna KOTLINA ke stažení zde 

Dalším tradičním výrobkem jsou dvířka s litinovým rámečkem pro komíny a komínové systémy. Vnější a vnitřní díl dvířek je vzájemně svařen, trvale přiléhá k rámečku a je mechanicky a tepelně odolný proti deformaci. Technické parametry: výška 340 mm, šířka 180 mm, hmotnost 4 kg.

 

 

Area of serial production

Production of steel frames for door ZAKO ® variant for classic and precise walling, plasterboard, double frame and groove for concrete, fire and safety closure, galvanized steel, stainless steel for industrial use and atypical.

The main product groups are steel lighting poles and pylons, decorative poles, flag poles, railway pylons, masts for signaling, traction masts and poles atypical design.

Our traditional products include boiler stove, still popular in the pig killing, for water heating, rendering lard and other domestic use. Casing of the stove is made of sheet steel 1 mm thick, fitted with black - coated. Inside vibrated refractory concrete keeps the temperature, reducing wood or coal, extends the life of the stove. Moving cast iron grate combustion and facilitates cleaning. Dimensions of the stove are height 750 mm, diameter 580 mm boilers, flue throat diameter 130 mm, weight 72 kg without boiler.

 

Another traditional product of the door with cast iron frame for chimneys and chimney systems.

 

Reference

UNEX Uničov – skladová hala s jeřáby 72 x 72 m fotografie skladová hala UNEX Uničov zde

Zimní stadion Rosice - hala, Pivovar Černá Hora – OK haly, DEL Žďár nad Sázavou – linka na svařování trubek, Muzeum průmyslových železnic Zbýšov u Brna - OK včetně opláštění, LATOP Tábor – OK včetně opláštění, STAGRA – prodloužený UNIMONT 8 x 21 m, SKANSKA CZ Praha – 2 x OK haly, RODOS Velké Meziříčí – OK haly vč. montáže, Agromont Vimperk – OK, Strojírny Vimperk – OK, televizní vysílač Třebíč, osvětlovací stožáry na stadionu Boby Brno, tribuny na TJ VTŽ Chomutov, mosty přes železnici - Zastávka u Brna, Střelice, FONTANA - části pro čistírny odpadních vod. Díly pro automotive OPEL Německo - Frankfurt, Volkswagen Slovensko - Bratislava - Ocelová konstrukce pro lakování karoserií, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford - Kovové části pro otočná sedadla, HMG Rakousko - Velden - Výroba sportovních ramp pro skateboard a kolečkové brusle.

Od roku 1993 členem Svazu českých a moravských výrobních družstev SČMVD.

 

 

Reference

UNEX Uničov - warehouse with cranes 72 x 72 m, ice rink Rosice - Hall, Pivovar Cerna Hora - OK hall, DEL Zdar nad Sazavou - line for welding pipes, Industrial Railway Museum Zbysov u Brna - OK, including cladding, LATOP Camp - OK including cladding, Štágr - extended UNIMONT 8 x 21 m, Skanska CZ Prague - 2 x OK hall, RODOS Great Mezirící - OK hall incl . assembly, Agromont Vimperk - OK, machinery Vimperk - OK, the TV tower Trebic, light towers at the stadium Boby Brno , stands at TJ VTŽ Chomutov, bridges over the railway - stop at Brno, Strelice, FONTANA - Parts for wastewater treatment. Automotive parts for OPEL Germany - Frankfurt, Volkswagen Slovakia - Bratislava - Steel construction for body painting, Mercedes - Benz, Volkswagen, Ford - Metal parts for swivel seats, HMG Austria - Velden - Manufacture of sports ramp for skateboard and inline skates.

Since 1993 member of the Union of Czech and Moravian Production Cooperatives SČMVD.

 

Technické možnosti

Dělení materiálu mechanickými pásovými pilami, kotoučovými pilami, tepelné dělení materiálu plamenem do 50mm a laserem do 20mm. Sváření obloukem a plamenem. Tvarování materiálu, ohýbání, ohraňování, zakružování plechů. Povrchové úptavy stříkaným lakováním, máčením, žárový pozink do délky 12m. Frézování, soustružení, lisování, děrování, stříhání tabulovými nůžkami.

Tabulové nůžky do tl. 6,3mm, pásové pily do 230 mm, profilové nůžky, laser do tloušťky plechu 20mm, acetylen do tloušťky plechu 100mm, svařování poloautomaty v ochranné atmosféře, bodové svářecí stroje, elektrodou. Tváření ohýbání do tl. 4mm - š 2000mm, ohraňování do tl. 8mm - š.3000mm, hydraulické rovnání, zakružování do tl. 8mm š.2000mm. Lisování excentrické lisy od 10 do 160 t, ohraňovací lis 80 t, 2000mm, ohraňovací lis 250 t, 3000mm. 

 

 

Technical options

Cutting of material mechanical band saws, circular saws, thermal cutting material up to 50mm flame and laser cutting up to 20mm. Welding arc and flame. Shaping, bending, charring, tube forming metal sheets. Surface preparation sprayed coating, dipping, hot-dip galvanized to a length of 12 m. Milling, turning, stamping, punching, cutting by table shears.

Table shears in thickness 6.3mm, band saws to 230mm, sheares, laser sheet thickness up to 20mm, acetylene into the plate thickness 100mm, semi-automatic welding in protective atmosphere, spot welding machines, electrode. Bending to th. 4 - width 2000mm, charring up to the thickness. 8mm width 3000mm, hydraulic straightening, tube forming metal sheets in thickness 8mm width 2000mm. Compression accentric presses from 10 to 160 tons, charring presses 80 tons, width 2000mm, charring presses 250 tons, width 3000mm.

 

Ceníky výrobků a služeb 

Ceník sériově vyráběných výrobků nebo individuální cenovou nabídku na základě Vaší poptávky vypracujeme a předložíme na vyžádání. Kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem, jsme připraveni zodpovědně řešit veškeré Vaše požadavky.

 

 

The price list and price offers

For prices of products or individual quotation please contact us by phone or e-mail. We are prepared to responsibly handle all your requirements.

 

Soubory ke stažení

1. Katalog zárubní ZAKO

2. Katalogy ocelových sloupů

3. Hala UNIMONT

4. Kamna Kotlina PK2  

 

Files for download

Kontakty

IKVA, výrobní družstvo
U Cihelny 757/6
664 91 Ivančice

tel.: 546 451 426


IČO: 469 694 71
DIČ: CZ46969471

Zápsáno v OR KOS Brno
Oddíl Dr., složka 2308

e-mailová adresa ikva@ikva.cz

Kudy se k nám dostanete

Mapa zde

 

 

 

 

Contacts

IKVA, výrobní družstvo
U Cihelny 757/6
664 91 Ivančice

Czech Republic


phone: 00420 546 451 426


VAT: CZ46969471

Registered KOS Brno
Dr. Section, Folder no. 2308

 

 

TOPlist